Vòng đá thiên nhiên

Hết hàng
 Vòng tay đá Garnet hessonite 3.9mm Vòng tay đá Garnet hessonite 3.9mm
440,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá garnet hessonite 5mm Vòng tay đá garnet hessonite 5mm
840,000₫
 Vòng tay đá Garnet nhiều màu 2.6x2mm Vòng tay đá Garnet nhiều màu 2.6x2mm
740,000₫
 Vòng tay đá Garnet premium 3.2x2.5mm Vòng tay đá Garnet premium 3.2x2.5mm
490,000₫
 Vòng tay đá Garnet premium 3mm Vòng tay đá Garnet premium 3mm
540,000₫
 Vòng tay đá Garnet premium 4.4mm Vòng tay đá Garnet premium 4.4mm
740,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Garnet premium 4mm Vòng tay đá Garnet premium 4mm
680,000₫
 Vòng tay đá Garnet premium 5mm Vòng tay đá Garnet premium 5mm
980,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Garnet premium 6mm Vòng tay đá Garnet premium 6mm
1,750,000₫
 Vòng tay đá golden rutilated quartz 2mm Vòng tay đá golden rutilated quartz 2mm
290,000₫
 Vòng tay đá Golden rutilated quartz 4mm Vòng tay đá Golden rutilated quartz 4mm
440,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Golden rutilated quartz 6x4mm Vòng tay đá Golden rutilated quartz 6x4mm
590,000₫
 Vòng tay đá Green phantom quartz 3.3mm Vòng tay đá Green phantom quartz 3.3mm
340,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Green rutilated quartz 2mm Vòng tay đá Green rutilated quartz 2mm
290,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Green rutilated quartz 3mm Vòng tay đá Green rutilated quartz 3mm
340,000₫
 Vòng tay đá Green rutilated quartz 5.5mm Vòng tay đá Green rutilated quartz 5.5mm
1,450,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Green-Yellow Garnet 2.5mm Vòng tay đá Green-Yellow Garnet 2.5mm
680,000₫
 Vòng tay đá Happy Lace Agate 2.5mm Vòng tay đá Happy Lace Agate 2.5mm
290,000₫
 Vòng tay đá Indian Agate 1.9mm Vòng tay đá Indian Agate 1.9mm
240,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Indian Agate 2mm Vòng tay đá Indian Agate 2mm
340,000₫
 Vòng tay đá Indian Agate 3.5mm Vòng tay đá Indian Agate 3.5mm
440,000₫
 Vòng tay đá Indian Agate 3mm Vòng tay đá Indian Agate 3mm
340,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Indian Agate 4.6mm Vòng tay đá Indian Agate 4.6mm
440,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Iolite 2.3mm Vòng tay đá Iolite 2.3mm
290,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Iolite 2.9x2mm Vòng tay đá Iolite 2.9x2mm
440,000₫
 Vòng tay đá Iolite 3.5mm Vòng tay đá Iolite 3.5mm
340,000₫
 Vòng tay đá Iolite cube 2.5mm Vòng tay đá Iolite cube 2.5mm
390,000₫
 Vòng tay đá Jasper 4x2mm Vòng tay đá Jasper 4x2mm
470,000₫
 Vòng tay đá Kunzite 2.5mm Vòng tay đá Kunzite 2.5mm
580,000₫
 Vòng tay đá Kunzite 4mm Vòng tay đá Kunzite 4mm
860,000₫
 Vòng tay đá Kyanite 3mm Vòng tay đá Kyanite 3mm
440,000₫
 Vòng tay đá Kyanite 4mm Vòng tay đá Kyanite 4mm
490,000₫
 Vòng tay đá Kyanite 6mm Vòng tay đá Kyanite 6mm
1,080,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Kyanite Ombré 2.3mm Vòng tay đá Kyanite Ombré 2.3mm
390,000₫