Vòng đá thiên nhiên

 Vòng tay đá Agate 3mm Vòng tay đá Agate 3mm
340,000₫
 Vòng tay đá Alexandrite Cat’s eye Vòng tay đá Alexandrite Cat’s eye
2,540,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Amazonite 2.5mm Vòng tay đá Amazonite 2.5mm
340,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Amazonite 2mm Vòng tay đá Amazonite 2mm
290,000₫
 Vòng tay đá Amazonite 3.4mm Vòng tay đá Amazonite 3.4mm
340,000₫
 Vòng tay đá Amazonite 3.5x2.5mm Vòng tay đá Amazonite 3.5x2.5mm
490,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Amazonite 3mm Vòng tay đá Amazonite 3mm
340,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Amazonite 3x2mm Vòng tay đá Amazonite 3x2mm
340,000₫
 Vòng tay đá Amazonite cube 2.5mm Vòng tay đá Amazonite cube 2.5mm
340,000₫
 Vòng tay đá Amethyst 2.6mm Vòng tay đá Amethyst 2.6mm
290,000₫
 Vòng tay đá Amethyst 3x2mm Vòng tay đá Amethyst 3x2mm
390,000₫
 Vòng tay đá Amethyst lavender 3mm Vòng tay đá Amethyst lavender 3mm
340,000₫
 Vòng tay đá Amethyst nhạt 2.3mm Vòng tay đá Amethyst nhạt 2.3mm
240,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Amethyst Ombré 4mm Vòng tay đá Amethyst Ombré 4mm
590,000₫
 Vòng tay đá Angel stone 3.8mm Vòng tay đá Angel stone 3.8mm
390,000₫
 Vòng tay đá Apatite 2.8mm Vòng tay đá Apatite 2.8mm
340,000₫
 Vòng tay đá Apatite golden 4mm Vòng tay đá Apatite golden 4mm
490,000₫
 Vòng tay đá Aquamarine 2.3mm Vòng tay đá Aquamarine 2.3mm
390,000₫
 Vòng tay đá Aquamarine 3.8mm Vòng tay đá Aquamarine 3.8mm
440,000₫
 Vòng tay đá Aquamarine 4.2mm ~ 4.6mm Vòng tay đá Aquamarine 4.2mm ~ 4.6mm
1,200,000₫
 Vòng tay đá Aquamarine 4.5mm Vòng tay đá Aquamarine 4.5mm
590,000₫
 Vòng tay đá Aquamarine 6.5x4mm Vòng tay đá Aquamarine 6.5x4mm
690,000₫
 Vòng tay đá Aquamarine 8mm Vòng tay đá Aquamarine 8mm
690,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Aquamarine premium 2.8mm Vòng tay đá Aquamarine premium 2.8mm
440,000₫
 Vòng tay đá Aquamarine premium 2mm Vòng tay đá Aquamarine premium 2mm
390,000₫
 Vòng tay đá Arusha sunstone 2mm Vòng tay đá Arusha sunstone 2mm
290,000₫
 Vòng tay đá Arusha sunstone cube 2.5mm Vòng tay đá Arusha sunstone cube 2.5mm
390,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Auralite 23 Cacoxenite 3.2mm Vòng tay đá Auralite 23 Cacoxenite 3.2mm
490,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Beryls 3.5x2.5mm Vòng tay đá Beryls 3.5x2.5mm
490,000₫
 Vòng tay đá Beryls 3x2mm Vòng tay đá Beryls 3x2mm
390,000₫
 Vòng tay đá Beryls hồng 3mm Vòng tay đá Beryls hồng 3mm
390,000₫
 Vòng tay đá Beryls hồng 4mm Vòng tay đá Beryls hồng 4mm
440,000₫
 Vòng tay đá Black Opal Aussie 4mm Vòng tay đá Black Opal Aussie 4mm
680,000₫