Vòng đá thiên nhiên

Hết hàng
 Vòng tay đá Morganite 2mm Vòng tay đá Morganite 2mm
340,000₫
 Vòng tay đá Moss agate 2.4mm Vòng tay đá Moss agate 2.4mm
240,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Moss agate 2mm Vòng tay đá Moss agate 2mm
290,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Moss agate 3mm Vòng tay đá Moss agate 3mm
340,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Obsidian 2.5mm Vòng tay đá Obsidian 2.5mm
290,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Obsidian 3mm Vòng tay đá Obsidian 3mm
340,000₫
 Vòng tay đá Ombré Iolite 3.7mm x 2.4mm Vòng tay đá Ombré Iolite 3.7mm x 2.4mm
980,000₫
 Vòng tay đá ombré opal 2.9mm Vòng tay đá ombré opal 2.9mm
920,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Opal hồng 2.6mm Vòng tay đá Opal hồng 2.6mm
340,000₫
 Vòng tay đá Opal hồng 2mm Vòng tay đá Opal hồng 2mm
290,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Opal hồng 3.2x2.4mm Vòng tay đá Opal hồng 3.2x2.4mm
490,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Opal hồng x pearl Vòng tay đá Opal hồng x pearl
550,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Paraiba Blue Tourmaline 2.5mm Vòng tay đá Paraiba Blue Tourmaline 2.5mm
740,000₫
 Vòng tay đá Paraiba Blue Tourmaline 3mm Vòng tay đá Paraiba Blue Tourmaline 3mm
1,140,000₫
 Vòng tay đá Paraiba Blue Tourmaline 3mm Vòng tay đá Paraiba Blue Tourmaline 3mm
740,000₫
 Vòng tay đá Peach Moonstone 2.6mm Vòng tay đá Peach Moonstone 2.6mm
290,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Peach moonstone 2mm Vòng tay đá Peach moonstone 2mm
290,000₫
 Vòng tay đá Peach moonstone 3.5mm Vòng tay đá Peach moonstone 3.5mm
390,000₫
 Vòng tay đá Peach moonstone 3x2mm Vòng tay đá Peach moonstone 3x2mm
340,000₫
 Vòng tay đá Peach moonstone 6x4mm Vòng tay đá Peach moonstone 6x4mm
590,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Peridot 2.5mm Vòng tay đá Peridot 2.5mm
290,000₫
 Vòng tay đá Peridot 3.5mm Vòng tay đá Peridot 3.5mm
590,000₫
 Vòng tay đá Peridot 3mm Vòng tay đá Peridot 3mm
340,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Peridot 3x2mm Vòng tay đá Peridot 3x2mm
390,000₫
 Vòng tay đá Peridot cube 2.5mm Vòng tay đá Peridot cube 2.5mm
390,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Peridot premium 2.5mm Vòng tay đá Peridot premium 2.5mm
390,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá peridot premium 2mm Vòng tay đá peridot premium 2mm
340,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Peridot premium 3.5mm Vòng tay đá Peridot premium 3.5mm
490,000₫
 Vòng tay đá Petrified wood 4.5mm Vòng tay đá Petrified wood 4.5mm
490,000₫
 Vòng tay đá Phúc Lộc Thọ 4.8mm Vòng tay đá Phúc Lộc Thọ 4.8mm
390,000₫
 Vòng tay đá Pietersite 3mm Vòng tay đá Pietersite 3mm
540,000₫
 Vòng tay đá Prehnite 2.5mm Vòng tay đá Prehnite 2.5mm
290,000₫
 Vòng tay đá Prehnite 3.2mm Vòng tay đá Prehnite 3.2mm
340,000₫
 Vòng tay đá Prehnite 4.2mm Vòng tay đá Prehnite 4.2mm
440,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Prehnite 6.5mm Vòng tay đá Prehnite 6.5mm
590,000₫
 Vòng tay đá Prehnite cube 2.5mm Vòng tay đá Prehnite cube 2.5mm
340,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Qinghai Jade 2mm Vòng tay đá Qinghai Jade 2mm
290,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Rainbow moonstone 2.2mm x 1.1mm Vòng tay đá Rainbow moonstone 2.2mm x 1.1mm
390,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Rainbow moonstone 2.4mm Vòng tay đá Rainbow moonstone 2.4mm
340,000₫