Kiềng tay bạc

 Kiềng bạc Basic flat Kiềng bạc Basic flat
 Kiềng bạc Basic Plain Kiềng bạc Basic Plain
Hết hàng
 Kiềng bạc Basic square Kiềng bạc Basic square
 Kiềng bạc Flat-angle Kiềng bạc Flat-angle
 Kiềng bạc Matte flat Kiềng bạc Matte flat
 Kiềng bạc Red heart Kiềng bạc Red heart
 Kiềng bạc Rope Kiềng bạc Rope
 Kiềng bạc Wavie Kiềng bạc Wavie
 Kiềng tay bạc Basic Kiềng tay bạc Basic
Hết hàng
 Kiềng tay bạc Danny Kiềng tay bạc Danny
 Kiềng tay bạc The gem Kiềng tay bạc The gem