New items

 Bông tai bạc Black bee  Bông tai bạc Black bee
 Bông tai bạc CZ hoop  Bông tai bạc CZ hoop
 Bông tai bạc CZ stone  Bông tai bạc CZ stone
 Bông tai bạc Oval hoop  Bông tai bạc Oval hoop
 Bông tai bạc T-hoop  Bông tai bạc T-hoop
 Bông tai bạc The ball  Bông tai bạc The ball